Bez planu ani rusz, czyli jak opracować kosztorys projektu

Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 2/2015

Starając się o środki na sfinansowanie badań, należy dużo uwagi poświęcić wstępnemu etapowi, jakim jest sporządzenie kosztorysu. Przy jego opracowywaniu warto pamiętać o odpowiedniej kwalifikacji kosztu, poprawnym oszacowaniu jego wysokości oraz dobrym uzasadnieniu konieczności poniesienia kosztu. Dzięki temu nasz kosztorys będzie poprawny od strony formalnej i nie powinien budzić wątpliwości recenzentów oraz ekspertów oceniających projekt.

W artykule znajdą Państwo informacje o:
– kwalifikacji kosztu i jakie są jego podziały
– grupach kosztów
– poprawnym oszacowaniu wysokości kosztu
– kosztach na aparaturę i inne urządzenia badawcze

CZAS – czwarty wymiar nauczania i uczenia się

W artykule znajdą Państwo:

 • wskazówki, jak rozpocząć planowanie czasu na poziomie uczelni, wydziału?
 • przykłady niewłaściwego planowania organizacji roku akademickiego,
 • wykres wahań wydajności pracy w ciągu roku kalendarzowego,
 • wykres krzywej wydajności na podstawie REFA (Komisji Badań nad Pracą),
 • konkretne rozwiązania rozłożenia w czasie semestru zajęć.

Na uczelniach rzadko kiedy podejmowany jest globalnie problem organizacji i planowania. A przecież przeprowadzone badania ukazują, że jeżeli na właściwe zaplanowanie czynności, które mamy wykonać danego dnia, poświęcimy tylko 1% czasu potrzebnego na wykonanie danej pracy, to zaoszczędzimy aż jedną godzinę dziennie (Bradley, McRae, 1994; Seiwert, 1998).

Autor: dr hab. Małgorzata Nodzyńska, dr Paweł Cieśla,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 5/ 2016

Nowe zasady przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur

Oprac. redakcja
Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 5/ 2016

Pod koniec 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Nowe przepisy doprecyzowują głównie kwestie proceduralne.

W artykule znajdą Państwo:

 • które dokumenty i oświadczenia są obligatoryjne w zakresie przewodów doktorskich?
 • w jakich warunkach jest powoływany promotor pomocniczy  i kopromotor?
 • jakie informacje należy załączyć do wniosku o wszczęciepostępowania habilitacyjnego?
 • o ważności bezstronności recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wdrażanie standardów Krajowych Ram Kwalifikacji

Autor: Dr inż. Barbara Łukasik-Makowska, ICT4edu Spółka z o.o. Wrocław
Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 5/ 2016

Wprowadzone w 2011 roku regulacje związane z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji do opisu kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa wyższego zobowiązały uczelnie m.in. do przygotowania odpowiedniej dokumentacji w trybie bardzo pilnym, przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.

Wprowadzanie KRK to przejście od tradycyjnego systemu kształcenia, zorientowanego na nauczyciela, do prowadzenia kształcenia opartego na efektach kształcenia.

W artykule znajdą Państwo:

 • Opis złożoności rekonstrukcji planów i programów – przeszkody formalno-organizacyjne,
 • Wymagane przez KRK komponenty informacji w kartach przedmiotów (sylabusach),
 • Model cyfryzacji dokumentacji jako wsparcie procesu kształcenia na wyższych uczelniach,
 • Przykładową wizualizację zawartości matrycy kompetencji – kompleksowe narzędzie prezentacji planu studiów.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.